Duchovné puto s pápežskou bazilikou

Pápežská bazilika Santa Maria Maggiore je jednou zo štyroch pápežských bazilík mesta Ríma, teda na jej hlavnom oltári smie slúžiť sv. omšu len pápež a ten, komu on dá na to svoje povolenie. Pápežské baziliky majú možnosť vytvárať si duchovné zväzky s inými chrámami po celom svete. Napríklad o pričlenenie k Pápežskej bazilike Panny Márie Snežnej môžu požiadať mariánske chrámy alebo posvätné miesta určitým spôsobom výrazne spojené s mariánskom úctou. A tak vzhľadom na  veľkú úctu, ktorú požívajú u veriacich púte k Matke Božej na nitriansku Kalváriu, arcikňaz Pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore kardinál Rylko vyhovel žiadosti o pričlenenie duchovnými zväzkami s touto bazilikou.

Avšak môžeme si položiť otázku, aký má zmysel toto pričlenenie a čo vlastne náš kostol duchovným putom získal? Pri pohľade do minulosti si môžeme všimnúť obľúbenosť kajúcich púti do Jeruzalema a neskôr Ríma. Išlo o naozaj náročné úkony kajúcnosti, kedy pútnici museli priniesť mnoho obiet. Mnohí veriaci však nemali možnosť navštíviť Rím a získať tam odpustky. Z tohto dôvodu sa v neskorších storočiach začali významné chrámy, požívajúce úctu u veriacich a nejakým spôsobom prepojené s danou pápežskou bazilikou spájať duchovnými zväzkami, na základe ktorých v danom chráme mohli veriaci čerpať z pokladu milostí tak ako v danej pápežskej bazilike.

Druhým dôvodom na vytvorenie duchovných zväzkov z pápežskou bazilikou je primát Rímskej cirkvi, s ktorým sa môžeme stretnúť už v časoch prvotnej Cirkvi. Pri úvahe nad duchovnými zväzkami tohto kostola s hlavnou mariánskou svätyňou v Ríme, je na mieste hlbšie si uvedomiť prepojenie s Rímskou cirkvou a jej biskupom, pápežom Františkom, ktorý je viditeľnou hlavou celej Katolíckej cirkvi. Táto skutočnosť je aktuálna najmä v dnešných časoch, kedy je Cirkev opätovne vystavená pokušeniam nejednoty.

Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí nábožne navštívia tento kostol v určených dňoch a zúčastnia sa v ňom liturgického slávenia, alebo sa pomodlia modlitbu Otče náš a Verím v Boha, vzbudia si úmysel získať úplné odpustky, splnia obvyklé podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) a vylúčia akúkoľvek náklonnosť k hriechu.

Dni určené na získanie úplných odpustkov sú nasledovné:

  • 5. august – deň Výročia posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme;
  • všetky Slávnosti Panny Márie, a to: 1. január – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky; 15. august – Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie; 15. september – Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska; 8. december – Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie;
  • vždy, keď veriaci nábožne navštívia tento kostol ako pútnici v skupine;
  • raz do roka v deň, ktorý si ľubovoľne zvolí jednotlivý veriaci.